Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu jest Agrest Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciecha Sieciecha 26, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000650552, NIP: 5651527656, REGON: 365996146 zwana w dalszej części Spółką

 2. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem serwisu internetowego surowcezielarskie.pl zwanego w dalszej części Sklepem.

 3. Klientem sklepu może być wyłącznie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Spółka nie obsługuje osób fizycznych.

 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Spółki jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 5. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 7. Spółka zobowiązuje się do wykorzystania danych rejestrowych klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 8. Polityka Prywatności znajduje się na stronie: www.surowcezielarskie.pl/polityka-prywatnosci, i jest udostępniana w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 9. Przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych rejestrowych i osobowych klientów sklepu odbywa się na podstawie zasad ustanowionych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016.922 j.t.).

§ 2

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu rejestracji i korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. adres poczty email,
  4. NIP,
  5. REGON.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu.

 3. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 4. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności, która udostępniana jest na stronie Sklepu oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

§ 3

Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą stosownego formularza podając:

  1. adres e-mail

  2. hasło,

  3. nazwę przedsiębiorstwa,

  4. nr telefonu,

  5. adres,

  6. numer NIP,

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego klienta. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Założenie Konta klienta jest nieodpłatne i wymaga akceptacji administratora sklepu.

 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i danymi rejestrowymi”

 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 2. Po dokonaniu rejestracji i akceptacji Konta klienta przez administratora, Klient otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość potwierdzającą aktywację konta w Sklepie.

 3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć oraz logotypów bez uprzedniej zgody Spółki.

§ 4

Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.

 3. Do każdego zamówienia jest dołączana faktura VAT.

 4. Klient składając zamówienie w dokonuje następujących czynności:

  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,

  2. wybór dostawy i formy płatności,

  3. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „ZAMAWIAM”

  4. dokonanie płatności za zamówione towary

 5. Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyła potwierdzenie dokonania zamówienia i potwierdzenie dokonania płatności.

 6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,

  2. nazwę zamówionych produktów/produktu,

  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,

  4. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszt dostawy,

  5. sposób płatności,

  6. formularz reklamacyjny,

  7. Regulamin Sklepu,

  8. Polityka prywatności.

§ 5

Formy płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  1. przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,

  2. gotówką – przy odbiorze osobistym,

  3. gotówką – przy odbiorze przesyłki pobraniowej,

  4. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności,

  5. PayU,

§ 6

Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy:
  1. Odbiór osobisty,
  2. Przesyłka kurierska DPD – przelew na konto
  3. Przesyłka kurierska DPD – pobranie
 2. Termin przygotowania towaru do wysyłki do Klienta to 2 dni robocze licząc od następnego dnia po zaksięgowaniu płatności, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

 3. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, klient może odstąpić od umowy.

 4. Termin doręczenia uzależniony jest od dostawcy, nie powinien jednak przekroczyć maksymalnie 3 dni roboczych.

 5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

 6. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

 7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiegokolwiek uszkodzenia spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 8. Towary dostarczane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku dostaw poza granice warunki dostawy zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

§ 7

Reklamacja

 1. Sklep na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych.

 2. Klient, który po otrzymaniu zamówienia stwierdzi niezgodność otrzymanego towaru z zamówieniem, może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych.

 3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana poprzez m.in.:

  1. wiadomość email na adres: info@agrest.biz

  2. list na adres: Agrest Sp. z o.o. , ul. Wojciecha Sieciecha 26, 20-381 Lublin z dopiskiem „REKLAMACJA”,

  3. uzupełnienie formularza kontaktowego w Sklepie pod adresem: www.surowcezielarskie.pl/kontakt

 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju wady/niezgodności, nr zamówienia, dane kontaktowe oraz oczekiwanie Klienta w przypadku uznania reklamacji, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać wymiany produktu na nowy lub odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 9. Sklep wydaje pisemne oświadczenie o zwrocie świadczenia.

 10. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia i dokonania płatności.

§ 8

Własność intelektualna

 1. Opisy towarów oferowanych w Sklepie jak również fotografie, logotypy i wzory graficzne są własnością Spółki i są chronione prawami autorskimi.

 2. Spółka nie zezwala bez jej zgody na ich na kopiowanie.

§ 9

Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.surowcezielarskie.pl/regulamin.

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokonuje zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

 6. Wszelkie kwestie sporne, o ile Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta.

 7. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze mediacji sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 8. Polityka prywatności stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem www.surowcezielarskie.pl/polityka-prywatnosci/.

 9. Zmiana postanowień Polityki prywatności nie stanowi jego zmiany Regulaminu Sklepu.

Scroll to top