Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

obowiązująca od dnia 21 października 2019 roku

§ 1

Podstawowe cele Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem z serwisu surowcezielarskie.pl zwanego w dalszej części Sklepem, w tym jego podstron, administrowanego przez Agrest Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciecha Sieciecha 26, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000650552, NIP: 5651527656, REGON: 365996146 zwaną w dalszej części Spółką.

 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych promocjach oraz przy składaniu przez Klientów zamówień na oferowane przez Spółkę towary i usługi.

 3. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie Klientom Sklepu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 4. Informujemy, że w ramach Sklepu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Klientom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Klient zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

§ 2

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych rejestrowych Klientów Sklepu jest Agrest Sp. z o.o., ul. Wojciecha Sieciecha 26, 20-381 Lublin.

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się ze Spółką poprzez e-mail: info@agrest.biz

§ 3

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Klientów, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Sklepu, przeglądane treści.

 2. Samo przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta jego danych rejestrowych.

 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Klienta jego danych rejestrowych. W takim przypadku niepodania przez Klienta danych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu.

 4. W ramach Sklepu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez Sklep towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Klienta określonych danych rejestrowych.

§ 4

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Klient Sklepu może zostać poproszony o podanie następujących danych rejestrowych: nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), numeru NIP, numeru REGON, hasła. Dane rejestrowe, których podanie przez Klienta jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klienta.

 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Klientowi zalogowania się do Sklepu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Spółki wobec Klienta

 3. Dane rejestrowe zamieszczone przez Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

 4. W przypadku, gdy Klient Sklepu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Klientowi newslettera.

 5. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Sklepie prowadzonym przez Spółkę zebrane w ten sposób dane rejestrowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

 6. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Klientów w ramach Sklepu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń lub do personalizacji zawartości Sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi rejestrowymi Klienta Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Klient powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

 7. Spółka informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązana przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych rejestrowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne. Dane rejestrowe Klientów Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane rejestrowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych rejestrowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych rejestrowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania ostatniego zamówienia.

 4. Dane rejestrowe Spółka przekazywać będzie do firm obsługujących Spółkę w zakresie teleinformatycznym, prawnym, jak również realizujących dostawę towaru. Spółka nie będzie przekazywać danych rejestrowych Klientów do państw trzecich.

§ 6

Uprawnienia Użytkowników

 1. Klient ma prawo żądać od Spółki dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych rejestrowych, Klientowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. W oparciu o dane rejestrowe klientów, Spółka nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 4. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych rejestrowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 5. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „ZREZYGNUJ”.

§ 7

Pliki cookies

 1. W Sklepie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (urządzeniu przekazującym dane teleinformatyczne, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia na którym zostały zapisane.

 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowywanie Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta.

 3. W Sklepie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:

  1. kategorie zainteresowań,

  2. podobni odbiorcy,

  3. inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,

  4. kierowanie demograficzne i na lokalizację.

 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Klienta i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,

  2. trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Klienta i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,

  3. własne pliki cookies zamieszczane przez Sklep oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Sklep, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Klientów Sklepu w celach statystycznych.

 5. Pliki cookies zamieszczane przez Sklep oraz cele, do których są wykorzystywane:

 6. Sklep umieszcza przyciski “Lubię to” i “Udostępnij” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku “Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Klient loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami.

 7. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane rejestrowe Klientów Sklepu.

 8. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta.

 9. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą Klienta.

 10. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu.

 11. Klient może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Sklepie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

 12. Klient Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Sklepu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu.

 13. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  1. w przeglądarce Chrome

  2. w przeglądarce Firefox

  3. w przeglądarce Internet Explorer

  4. w przeglądarce Opera

  5. w przeglądarce Safari

  6. w przeglądarce Microsoft Edge

§ 8

Zabezpieczenie danych rejestrowych

 1. Sklep jest wyposażony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych rejestrowych przetwarzanych przez Spółkę przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych rejestrowych.

 2. Dostęp do przetwarzania danych rejestrowych Klientów ma tylko ograniczona liczba pracowników Spółki, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Spółkę, jako administratora danych.

§ 9

Kontakt

 1. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Klientów Sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej “Polityki prywatności i plików cookies” prosimy kierować na adres: Agrest Sp. z o.o. z ul. Wojciecha Sieciecha 26, 20-381 Lublin, info@agrest.biz.

 2. Na wskazany powyżej adres Klient może również zwracać się w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Spółka przetwarza dane Klienta, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Klienta, a także w celu dostępu do treści swoich danych rejestrowych, ich poprawiania lub usunięcia.

Scroll to top